Ryu
Ryu
Ryoko
Ryoko
Shogun
Shogun
Dragon Warrior
Dragon Warrior
Kitsune
Kitsune
Kitsune form
Kitsune form
Koi
Koi
Korra
Korra
Izanami, godess of death
Izanami, godess of death
Onna bugeisha
Onna bugeisha
Honda Tadakatsu
Honda Tadakatsu
Oda Nobunaga
Oda Nobunaga
Yamata no orochi
Yamata no orochi
Geisha's Tears
Geisha's Tears
Tokugawa Ieyasu
Tokugawa Ieyasu
Kabuto
Kabuto
Hoo
Hoo
Oni
Oni
Inugami
Inugami
Dragon warrior
Dragon warrior
Red Moon Warrior
Red Moon Warrior
Inari okami
Inari okami
Tobikuma
Tobikuma
Oni mask
Oni mask
Ronin
Ronin
Kitsune
Kitsune
Samurai horseman
Samurai horseman
Kitsune Mask
Kitsune Mask
Lost husband
Lost husband
Friendly meeting
Friendly meeting
Ame no Uzumi
Ame no Uzumi
Snake warrior
Snake warrior
Okami girl
Okami girl
Honor
Honor
Rectitude and justice
Rectitude and justice
Loyalty
Loyalty
Respect
Respect
Courage
Courage
Compassion
Compassion
Wukong
Wukong
Oni Mask
Oni Mask
Okami
Okami
Back to Top